محدوده های معدنی

برای مشاهده مشخصات هر یک از محدوده های معدنی عمو پورک (خ ب) روی تصویر وبلاگ آن کلیک کنید.

 

 مــــرمــــریــــتــــ بــــرز آبــــاد

 

 لــــایــــمــــســــتــــون یــــخــــابــــ

 

چــوبــســنــگــ دهــــنــــار

 

چــــوبــــی

 

 

مــــرمــــریــــتــــ چــــشــــمــــه ســــفــــیــــد


 

 آهــــن ارمــــکــــ


/ 0 نظر / 22 بازدید